เพชรกลางไฟ ว.วินิจฉัยกุล

ISBN:

Published:

Paperback


Description

เพชรกลางไฟ  by  ว.วินิจฉัยกุล

เพชรกลางไฟ by ว.วินิจฉัยกุล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 5.44 Mb

หมอมเจาหญิงอุรวศี ผูอาภัพ เธอตองใชชีวิตในวังและเติบโตขึนอยางอัตคัดคับแคนในทุกดาน โดยเฉพาะเมือทานพอไดสินชีพิตักษัยโดยกะทันหัน แตดวยความดีงามและจิตใจทีแขงแกรงประดุจเพชร กชวยใหเธอฝาฟันจนผานพนทุกขรอนนานาจนพบกับความสุขไดในทีสุดMoreหม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อท่านพ่อได้สินชีพิตักษัยโดยกะทันหัน แต่ด้วยความดีงามและจิตใจที่แข็งแกร่งประดุจเพชร ก็ช่วยให้เธอฝ่าฟันจนผ่านพ้นทุกข์ร้อนนานาจนพบกับความสุขได้ในที่สุดEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เพชรกลางไฟ":


onlinevodtv.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us